Vores betingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser leveret fra advokatfirmaet
LRP overfor LRPs klienter ("klienten"), med mindre andet skriftligt er aftalt.

Advokaterne hos LRP er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne er således omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.  De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

LRPs forretningsbetingelser kan læses via link "forretningsbetingelser". Eller i uddrag her.

1. Opstart

LRP er altid parate til at tage en uformel drøftelse med klienten omkring klientens ønsker og behov, således at lrp's rådgivning er tilpasset klienten i videst mulig omfang, og således at sagens omfang fra begyndelsen er fastlagt bedst muligt.

LRP har dog erfaring for, at sager efterfølgende kan ændre karakter, og klienten skal således stedse være opmærksom på, at den indledende beskrivelse og fastlæggelse af sagens karakter udelukkende er vejledende og således ikke bindende for LRP.

Ved enhver henvendelse vurderer LRP indledningsvis, om der ved LRPs påtagelse af sagen er risiko for habilitetsproblemer, og såfremt sådan risiko består eller kan opstå, vil LRP ikke være i stand til at påtage sig sagen.

2. Tilbud og prisoverslag

Som udgangspunkt afregnes sager under hensyntagen til bl.a. medgået tid, de involverede værdier, sagens beskaffenhed og de nærmere omstændigheder i øvrigt. Faste tilbud er kun gældende, såfremt disse er afgivet skriftligt.

Afgivelse af prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for lrp, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

3. Priser

For private klienter vil der i et vist omfang være mulighed for at søge offentlig retshjælp, fri proces eller anden form for beskikkelse eller retshjælpsdækning, der helt eller delvist kan medgå til at dække omkostningerne ved LRP's førelse af sagen for klienten.

LRPs vejledende timesatser kan altid oplyses ved sagens opstart for de jurister, der vil blive involveret i sagen, ligesom et estimeret tidsforbrug om ønsket kan oplyses.

Normalt afregnes sager ved kvartalsvis a conto fakturering, med mindre sagen er afsluttet forinden, eller sagens karakter umuliggør a conto afregninger.

Udlæg, herunder men ikke begrænset til udlagte gebyrer, retsafgifter, transport, fortæring og overnatning m.v. vil altid blive faktureret på næstkommende kvartalsafregning. Såfremt et udlæg overstiger kr. 1.500 ekskl. moms, vil beløbet blive opkrævet ved særskilt afregning, ligesom lrp forbeholder sig retten til at kræve udlæg forudbetalt, forinden disse udlægges.

LRP forbeholder sig ligeledes stedse retten til at opkræve et depositum, der helt eller delvist dækker de estimerede omkostninger ved sagens førelse som betingelse for, at lrp påtager sig sagen. I sådanne tilfælde vil sagen ikke blive påbegyndt, forinden depositum er indbetalt.

Indbetalte deposita og klientmidler i øvrigt indsættes på klientkonto og forvaltes samt forrentes efter advokatsamfundets regler.

4. Forsikringer og ansvar

LRP har tegnet sædvanlig advokatansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab, men har herudover ikke tegnet forsikringer med speciel dækning. Klienten er således forpligtet til selv at drage omsorg for, at fornøden forsikring herudover tegnes - f.eks. ved indlevering af effekter til LRP.

Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen er tegnet hos og garanti stillet af HDI Danmark, police nr. 156-08650091-14024

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 3 millioner pr. opgave. Den samlede erstatning, som en Klient er berettiget til at modtage, og som vedrører samtlige de af Klienten rejste eller forhøjede krav inden for samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår, kan heller ikke ovestige DKK 3 millione. Et ansvarsmaksimum er således det maksimale beløb, vi kan tilpligtes at betale i erstatning, kompensation, omkostninger, renter m.v.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

5. Tavshedspligt

Alle medarbejdere i LRP er underlagt en ubetinget tavshedspligt, og alle oplysninger og enhver form for materiale, som lrp modtager i forbindelse med behandlingen af en sag, vil blive behandlet fortroligt. Originale dokumenter indleveret til LRP vil som udgangspunkt blive returneret til klienten ved sagens afslutning.

6. Værneting

For tvistigheder mellem erhvervsklienter og lrp, skal disse afgøres ved de ordinære domstole med Retten i Horsens som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

7. Klientmidler

LRP forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på samleklientbankkonto eller særskilte klientkonti og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets retningslinjer, med mindre andet er aftalt.

LRP har klientkonkonto i Sparekassen Kronjylland, Sydbank, Den Jyske Sparekasse, Nordea og Danske Bank. Klientmidler er beskytte under Lov om indskyder- og investorgarantidordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til EUR 100.000 (ca. 745.000 kr.) pr. klient pr. pengeinstitut, dog er indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom dækket med op til EUR 10 mio. (ca. 75 mio. kr.) i indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, forudsat ejendommen har været anvendt hovedsaglelig ikke erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Dækningsmaksimum beregnes for det enkelt pengeinstitut pr. klient og omfatter Klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. LRP hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Firmainformation
Find vej til os
Parkering
Ledige stillinger
Betingelser
Privatlivspolitik