Rekruttering af konkurrents medarbejdere kostede 15 mio. kr.

20. maj 2014

Rekruttering af konkurrents medarbejdere kostede 15 mio. kr.

Sø og Handelsretten har for nylig afsagt dom i en sag anlagt af ISS mod SSG. SSG blev pålagt at betale 15 mio. kr., for i strid med markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, at have kapret ISS medarbejdere. SSG ønskede at udvide med nye markeder, hovedsageligt i Jylland, hvorfor der blev indledt rekruttering af nye medarbejdere ved konkurrenten ISS.

Sø og Handelsretten lagde vægt på at en ledende medarbejder ved ISS havde bistået SSG med at rekruttere medarbejderne internt i ISS, og havde deltaget i møder med SSG. Den ledende medarbejder blev bortvist, da ISS blev klar over, at denne havde bistået SSG med rekrutteringen, hvilket Sø og Handelsretten fandt var berettiget, henset til de grove og gentagne overtrædelser af loyalitetsforpligtelsen og dermed misligholdelse.

ISS havde nedlagt påstand om betaling af 74 mio. kr., retten fandt, at medarbejderen ikke var erstatningsansvarlig, men at SSG havde handlet i strid med god markedsføringsskik, og tilkendte derfor ISS en erstatning på 15 mio. kr.

Det er principielt, at SSG blev pålagt at betale erstatning, til trods for at de rekrutterede medarbejdere ikke havde erhvervsbegrænsende klausuler, hvilket viser, at virksomheder skal udvise stor forsigtighed, når der rekrutteres medarbejdere ved konkurrerende virksomheder. Det skal dog bemærkes, at en skærpende omstændighed formentlig var at SSG havde gjort aktivt brug af den ledende medarbejder ved ISS.

Ovennævnte bør ikke træde i stedet for juridisk rådgivning. Ansættelsesretlige henvendelser kan rettes til advokat Christian Buhl Christiansen, cbc@lr-p.dk, tlf.: 7925 3010.