Har du medarbejdere, der fylder 70 år efter 1. januar 2016

16. januar 2015

 

16.01.2015

Folketinget vedtog den 18. december 2014 at ændre forskelsbehandlingsloven, således at det ikke længere er tilladt at afskedige medarbejdere ved det fyldte 70 år.

Det var også frem til den 18. december 2014 retsstridigt at forskelsbehandle en medarbejder, med hensyn til forfremmelse, løn og arbejdsvilkår i øvrigt, begrundet i medarbejderens alder.

Det har dog været tilladt at indføre i individuelle ansættelsesforhold samt kollektive aftaler, at medarbejdere var forpligtede til at fratræde ved det fyldte 70 år.

Efter den 1. januar 2016 vil dette ikke længere være tilladt og anses således som værende forskelsbehandling.

Findes klausuler om pligtmæssig fratrædelse i individuelle aftaler efter den 1. januar 2016, vil disse være ugyl-dige og potentielt udtryk for forskelsbehandling.

I disse tilfælde skal der således udarbejdes nye ansættelsesbeviser eller tillæg til eksisterende.

De kollektive overenskomster, der måtte have en bestemmelse om pligtmæssig fratræden, mister ikke deres betydning, men bestemmelserne om pligtmæssig fratræden bortfalder dog på det tidspunkt, aftalerne tidligst kan opsiges.

Arbejdsgivere er således, som konsekvens af lovændringerne, forpligtede til at ændre ansættelsesbeviser, så disse opfylder betingelserne i ansættelsesbevisloven.

En manglende ændring i ansættelsesbeviserne kan medføre, at arbejdsgiverne bliver pålagt at betale medar-bejderne en godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven.

Afskedigelse af ældre medarbejdere kan efter ændringerne medføre en tvist om overtrædelse af forskelsbe-handlingsloven, hvorfor arbejdsgiverne skal være påpasselige ved afskedigelse af ældre medarbejdere.

Har du spørgsmål i anledning af nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte undertegnede for en drøftelse af de tiltag, som ændringen kræver af din virksomhed.

Nyhedsbrevet kan ikke træde i stedet for egentlig rådgivning ved en advokat, hvorfor du opfordres til at søge rådgivning, såfremt du bliver berørt af lovændringerne.

Vil du vide mere?

 

Christian Buhl Christiansen
Advokat

Tlf.: 79 25 30 10
Mail: cbc@lr-p.dk

Læs mere om Christian her