Gunstig regel om aktieløn træder i kraft den 1. juli 2016

17. juni 2016

Ligningslovens § 7P træder i kraft den 1. juli 2016 og svarer, bortset fra at den er blevet omformuleret, til den tidligere gældende § 7 H, stk. 1, 1. pkt.

Bestemmelsen medfører, at værdien af aktier, tegningsretter og tegningsretter til aktier ikke bliver beskattet som en del af medarbejderens løn, ligesom der ikke beregnes arbejdsmarkedsvederlag af værdien heraf.

Der er dog en lang række betingelser for, hvornår det kan lade sig gøre at undgå en beskatning ifølge den nye bestemmelses stk. 2:

  • Parterne skal have aftalt at anvende bestemmelsen og vilkårene for udnyttelsen af retten

  • Værdien af ordningen må ikke samlet set overstige 10% af medarbejderens samlede årsløn på tidspunktet for aftalens indgåelse

  • Vederlaget sker som led i et ansættelsesforhold og ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et koncernforbundet selskab

  • Retten vedrører arbejdsgiver eller et koncernforbundet selskab

  • Aktierne, der erhverves eller tegnes, må ikke udgøre en særlig klasse

  • At modtagne købe- og tegningsrettigheder ikke overdrages (det er ikke en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller ved arv.)

  • Modtagne køberetter skal indeholde en reel ret til at erhverve eller levere aktier (dvs. kan der kun ske opfyldelse ved differenceafregning, lever aftalen ikke op til bestemmelsens krav).


Størrelsen på vederlagets værdi opgøres ud fra værdien på tidspunktet, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, og senest på tidspunktet, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til veder-laget, sammenholdt med årslønnen på det tidspunkt aftalen indgås.

Overstiger værdien af vederlaget 10% af årslønnen, vil der ske lønbeskatning af den del af værdien, der overstiger grænsen på 10%, på tidspunktet, hvor medarbejderen modtager aktierne.

Opfylder parterne betingelserne for anvendelse af bestemmelsen, beskattes aktierne først som aktieavance ved afståelsen.

Vil du høre mere om aktieløn, og hvordan du med fordel kan anvende den nye regel, kan du kontakte advokaterne Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk 79 25 30 03 eller Christian Buhl Christiansen.
 

Dette er et nyhedsbrev, og kan ikke træde i stedet for egentlig juridisk rådgivning, hvorfor du opfordres til at rette henvendelse, såfremt du har en konkret sag, du ønskerbistand til..

Vil du vide mere?

 

Christian Anker Hansen
Advokat (H)

Tlf.: 79 25 30 03
Mail: cah@lr-p.dk

Læs mere om Christian her

 

Vil du vide mere?

 

Christian Buhl Christiansen
Advokat (L)

Tlf.: 79 25 30 10
Mail: cbc@lr-p.dk

Læs mere om Christian her