AB 18 – varetagelse af begge parters interesse med et løsningsbaseret fokus

21. februar 2019

AB 18 – varetagelse af begge parters interesse med et løsningsbaseret fokus.

Fra AB92 til AB18
Siden 1972 har vi haft aftalesæt for byggeriet, og AB18 har pr. årsskiftet afløst AB92.

AB92 såvel som AB18 er en regelsæt, der forudsætter, at parterne har vedtaget dem som aftalegrundlag.

En af de store udfordringer har indtil nu været, at AB92 kun havde to løsningsmodeller, nemlig syn & skøn eller voldgift, og disse modeller har været både tidsmæssigt og omkostningsmæssigt tunge, hvilket man nu tilstræber at rette op på.

Introduktionen til AB18
Med AB18 har bygherre og entreprenør væsentlig flere muligheder for at undgå tunge voldgiftssager, da der nu er en bred vifte af løsningsmuligheder i en såkaldt konfliktløsningstrappe, som vi kort vil beskrive.

Overordnet set indeholder AB18 følgende løsningsmuligheder ved konflikter mellem bygherre og entreprenør:

Forligsforhandlingspligt efter løsningstrappen
Som første led har man indført to forhandlingsrunder, hvor først projektlederne skal forsøge at løse konflikten, og hvis dette ikke lykkes, skal de to parters ledelsesrepræsentanter mødes og forsøge at forhandle sig frem til en løsning.

Efter AB18 skal disse to forhandlingsrunder gennemføres, inden man kan gå videre med de andre muligheder.

Mediation og mægling
Dernæst er en af mulighederne, at konflikten kan forsøges løst via mediation eller mægling, hvilket indebærer, at parterne får adgang til at gøre rede for deres synspunkter, have en uvildig til at komme med forslag til løsning og på den måde tale sig frem til en mindelig løsning, som forhåbentlig kan medføre, at parterne også fremover kan få et frugtbart samarbejde, da gennemførsel af eksempelvis en voldgiftssag erfaringsmæssigt ofte medfører, at det bagefter kan være svært at få bilagt stridighederne.

Processen afsluttes, når det konstateres, at der er opnået forligt, eller at der ikke er udsigt til forlig.

Syn & Skøn
Ofte kan der være behov for at sikre beviserne (eksempelvis inden man eventuelt viderefører et byggeri) eller få de faktiske forhold bedømt (eksempelvis for at få belyst, om et arbejde er udført i overensstemmelse med de gældende faglige standarder), og dette kan ske ved at gennemføre syn & skøn, hvor en sagkyndig efter besigtigelse laver en skriftlig rapport med besvarelse af parternes spørgsmål.

Det opleves heldigvis ofte, at syn & skøn kan bane vejen for forlig mellem parterne, når faktum først er fastlagt.

Beslutning om stillet sikkerhed
Når enten bygherre eller entreprenør har stillet sikkerhed (eksempelvis i form af bankgaranti), kan der være behov for at få afgjort,
- om der skal ske udbetaling af sikkerheden,
- om sikkerheden skal nedskrives, eller
- om sikkerheden skal bortfalde.

Og i AB18 § 67 er der en bestemmelse, hvorefter en sagkyndig kan træffe beslutning om sikkerheden, og det er vigtigt at notere sig, at en sådan afgørelse er retskraftig som en voldgiftskendelse og dermed har bindende virkning for parterne (og den garanterende bank).

Hurtig afgørelse
Dernæst har man indført en bestemmelse om hurtig afgørelse, hvor en opmand efter indlæg fra de to parter indenfor en relativ kort frist kan træffe en bindende afgørelse på nogle helt konkrete og afgrænsede områder, som er beskrevet AB18 § 68.

Ikke alle spørgsmål egner sig til denne prøvelsesform, hvorfor man har begrænset bestemmelsens anvendelsesområde til en række konkrete tvister, hvoraf her kan nævnes:

  1. Bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav.

  2. Bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer.

  3. Entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer, opgørelse af mindrearbejder/besparelser.

  4. Tidsfristforlængelser.

  5. Tvister med en værdi under kr. 200.000.

  6. Andre tvister, hvis parterne er enige derom.

  7. Voldgift.


Voldgift
Endelig har man fastholdt muligheden for at få tvisterne afgjort ved voldgift efter de kendte regler (efter gennemførelsen af forhandlingsrunden), ligesom både afgørelser om stillet sikkerhed og hurtige afgørelser indenfor en frist på 8 uger kan indbringes for voldgift, hvis en af parterne måtte være utilfreds med afgørelsen.

En voldgiftsafgørelse kan derimod ikke påklages eller indbringes for domstolene, så den er endelig.

Som beskrevet er der kommet en bredere vifte af konfliktløsningsmuligheder og håbet er, at mange uenigheder hermed kan finde sin løsning på en hurtigere og mindre omkostningstung måde, men stadig med sagligt og fagligt velunderbyggede afgørelser.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os for en uddybning, ligesom vi gerne yder dig advokatbistand i anledning af entrepriseretlige problemer.

Bjørn Ravn, mob: 51519731, mail: br@lrp.dk

Lars Wind-Johannesen, mob: 92153032, mail: lwj@lrp.dk

Susanne Bak, mob: 95153031, mail: sub@lrp.dk