Afskaffelse af iværksætterselskaber

11. marts 2019

Afskaffelse af iværksætterselskaber

Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag (L 190) om afskaffelse af selskabsformen iværksætterselskab.  Et iværksætterselskab omtales i daglig tale som et IVS.

Baggrunden for ændringen er en undersøgelse foretaget af Erhvervsstyrelsen, som blev offentliggjort i september 2018. En af konklusionerne i undersøgelsen er, at selskabsformen siden dens indførelse 1. januar 2014 i et vist omfang har medført misbrug og dermed forbundne øgede udgifter for det offentlige, bl.a. i skattemæssig henseende.

Ifølge lovforslaget, som forventes vedtaget inden for de næste måneder, bliver konsekvensen bl.a., at eksisterende iværksætterselskaber skal lade sig omdanne til anpartsselskaber. I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, at kapitalkravene for anpartsselskaber samtidig sænkes fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Det følger af lovforslaget, at generalforsamlingen i et iværksætterselskab, som ikke er under konkurs eller tvangsopløsning, senest 2 år efter lovens ikrafttræden skal beslutte, at selskabet lader sig omregistrere til et anpartsselskab. Beslutningen træffes med det stemmeflertal, der kræves til vedtægtsændring.

Såfremt man ikke foretager den lovpligtige omregistrering, fremgår det af lovforslagets, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist til opfyldelse af kravet om omregistrering. Såfremt heller ikke denne frist overholdes, kan Erhvervsstyrelsen anmode om tvangsopløsning af selskabet.

I lovforslaget er det præciseret, at en omregistrering anses for sket, når de dele af selskabets vedtægter, der angår kapital og selskabsbetegnelse, er ændret på en sådan måde, at de opfylder kravene til anpartsselskaber. Herudover skal omregistreringen være registreret i Erhvervsstyrelsens it-system. Endeligt skal en eventuel reserve i iværksætterselskabet overføres til selskabskapitalen ved en fondsforhøjelse som led i omregistreringen. Omregistreringen er gebyrfri.

Lovforslaget byder ikke umiddelbart på en løsning for de selskaber, som ikke har midlerne til at opfylde kapitalkravet for anpartsselskaber på 40.000 kr. Befinder man sig i en sådan situation, kan vi i LRP rådgive om forskellige løsningsmuligheder.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, hvorefter 2-års-fristen begynder at løbe. Af Folketingets hjemmeside fremgår det, at forslaget aktuelt er sat på dagsordenen til 1. behandling den 19. marts 2019.

Er du indehaver af et iværksætterselskab og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til den kommende lov, så kontakt LRP, hvor vores dygtige advokater står klar til at hjælpe dig og din virksomhed.

Ring 79 25 30 00 eller skriv til advokat Michelle Kok, mik@lrp.dk eller advokat Jacob Moltke Hoff, jmh@lrp.dk